Autogwarancje.pl

mechanik otwierający klapę samochodu

Jak często wymieniać olej – serwis long life to nie najlepszy pomysł!

Tego oczekuje rynek! Rzadsze przeglądy i wymiany oleju to niższe koszty eksploatacji – tak na to patrzą np. zarządcy flot. Co natomiast z naszymi prywatnymi samochodami? Czy takie rozwiązanie jest dla nas korzystne?
Aby dobrze przyjrzeć się całej sprawie, na początku zadajmy sobie ważne pytanie:

Dlaczego warto wymieniać olej silnikowy?

Olej w naszym samochodzie pełni bardzo ważne funkcje. Jest on odpowiedzialny przede wszystkim za chłodzenie silnika, utrzymywanie go w czystości oraz klika innych kwestii. Olej zapobiega odkła­da­niu się we wnę­trzu sil­ni­ka pro­duk­tów spa­la­nia, któ­re dosta­ją się do ole­ju w cza­sie pra­cy jed­nost­ki. Zadbany silnik to szczęśliwy samochód.

Podczas pracy silnika olej ma klika możliwości zużycia, poniżej niektóre z tych sposobów:
-elementy silnika poddane dużej temperaturze ( np. turbosprężarka) podczas swojej pracy utleniają olej – Olej starzeje się
– w każdym oleju znajdziemy dodatki zmieniające lepkość. Pozwalają one na panowanie nad zmianami temperatury. Po długiej pracy oleju praca polimerów pogarsza się i zmniejsza kontrolę nad zmianami lepkości oleju podczas zmian jego temperatury.
– olej posiada również dodatki, dzięki którym nie pieni się podczas pracy oraz kontrolujących temperaturę płynięcia. Podczas pracy oleju te dodatki wyczerpują się.
– ilość roz­pro­szo­nej sadzy jest uza­leż­nio­na od bazy ole­jo­wej oraz sta­nu dodat­ków dys­per­gu­ją­cych, a dodatki czystościowe rozpuszczają osady wysoko i nisko temperaturowe, podczas eksploatacji silnika te dodatki wyczerpują się.
– podczas pracy olej zmniejsza swoją zasadowość bo przyjmuje siarkę z paliwa. Siarka zmieni odczyn oleju na kwaśny, jeśli nie zostanie on w porę wymieniony i rozpocznie się zjawisko korozji oraz szlamienie czy żelowanie oleju.

Co się sta­nie jeśli nie będzie­my wymie­niać oleju lub będzie­my wymieniać go bardzo rzad­ko?
 Nasz sil­nik będzie chroniony nieprawidłowo. Spad­nie zasa­do­wość i ogól­na wytrzy­ma­łość fil­mu ole­jo­we­go na ści­na­nie. W takich warun­kach sil­nik nie będzie miał nale­ży­tej ochro­ny. Nawet naj­lep­szy olej nie jest w sta­nie zacho­wać swo­ich wła­ści­wo­ści w nie­skoń­czo­ność. Czas wymia­ny ole­ju pro­po­no­wa­ny przez pro­du­cen­tów aut mają pewien zakres tole­ran­cji, ale nie war­to cze­kać do ostat­niej chwi­li.

Czym jest serwis oleju long-life?

Użytkownicy samochodów często myślą, że jest to typ oleju, jest to jednak tryb serwisowania silnika. Jak to dzia­ła? Zało­że­nie jest takie, że może­my bez wymia­ny ole­ju prze­je­chać 30000km lub wymie­niać olej co dwa lata. Taki tryb użytkowania silnika wymaga specjalistycznych olejów, które spełniają wymogi producentów silnika. Takie specjalistyczne oleje są potocznie nazywane „Long-Life” Samochody serwisowane co 30 tys. km w większości przypadków bez problemu dojeżdżają do trzeciej wymiany oleju. Potem… różnie bywa,
W systemie LongLife długości okresów między przeglądami ustalane są według wskazań zamontowanego w aucie komputera pokładowego, który dokonuje diagnozy parametrów cieczy smarnej na podstawie warunków pracy silnika i sił, jakim jest poddawany. Oznacza to, że LongLife określa górną granicę przydatności oleju, a faktyczny moment jego wymiany może nastąpić dużo szybciej.

Dlaczego niektórzy decydują się na tryb Long-Life?

Głównym założeniem przeglądu Long-Life jest oszczędność czasu i obniżenie kosztów eksploatacji samochodu. Rzadsze wymiany oleju to mniejsze koszty związane z jego zakupem i wymianą. Bardzo często korzystają z tego kierowcy użytkujący intensywnie swoje pojazdy. Jeśli weźmiemy pod uwagę firmową flotę składającą się z 30 pojazdów, to korzyści zaczynają nabierać pokaźnych kształtów. Rzadkie wizyty w serwisie to większy komfort eksploatacji auta i mniej dni, w których pojazd jest wyłączony z użytku.

Dlaczego Long-Life jest złym pomysłem?

Olej jest niezbędny do funkcjonowania każdego samochodu. Długotrwałe stosowanie zużytego oleju może spowodować kosztowne usterki całego układu napędowego. Oszczędności uzbierane na przeglądach Long-Life z pewnością nie pokryją wymiany osprzętu –zatartej turbosprężarki, zużytych tłoków, uszkodzonych panewek i cylindrów czy mechanizmu zmiennych faz rozrządu.

Stosując serwisowanie silnika samochodu w trybie Long-Life zmniejszasz jego wytrzymałość

Przy każdej wymianie oleju zaleca się również założenie nowego filtra, którego zadaniem jest wyłapywanie większości zanieczyszczeń. Przy trybie Long-Life flitr jest wymianiany rzadziej, w konsekwencji oznacza to, że skuteczność zanieczyszczonego materiału filtrującego już po połowie dystansu jest równa zeru.

Użytkowanie samochodu w trybie Long-Life w teorii mają być bardziej oszczędne w stosunku do pieniędzy i czasu dla użytkownika. Rzeczywistość natomiast , jest zupełne inna. Wydłużone okresy serwisowe są korzystne dla pierwszego właściciela samochodu, o ile pozbędzie się go w odpowiednim momencie. Olej, który zlewa się z samochodów po pokonaniu 30 tys. km, często bardziej przypomina już smołę niż olej. Jeśli tak ważne jest, by olej starannie i precyzyjnie dobierać do wymagań silnika, to chyba korzystanie z oleju, który dawno utracił pierwotne właściwości, też może silnikowi zaszkodzić, prawda?

Dbajmy o swoje samochody w należyty sposób.