Autogwarancje.pl

Regulamin

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady, warunki techniczne oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Usługodawcę, za pośrednictwem sklepu internetowego autogwarancje.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Usługodawcę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

⸹ 1 Definicje

Cennik – oznacza zestawienie kwot widocznych w Serwisie stanowiących wynagrodzenie za poszczególne Usługi świadczone przez Usługodawcę.
Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Samochód/ Auto / Pojazd – oznacza środek transportu w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku (Dz.U.2021.450 ze zm.). według kodeksu drogowego pojazd samochodowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, o masie DMC do 3,5 tony.
Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
Usługodawca – oznacza Grupa MOTO Karolina Wudzińska z siedzibą w Łodzi, pod adresem ul. Przybyszewskiego 99, 93-126 Łódź, zarejestrowana w CEiDG pod numerem REGON: 100120304, NIP: 7272509738 będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
Serwis – oznacza platformę internetową działającą pod adresem internetowym https://www.autogwarancje.pl, służącą do prezentacji Usług przez Usługodawcę i składania Zamówień przez Klientów.
Sklep – oznacza sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem Serwisu, służący do prezentacji Usług i składania Zamówień przez Klientów.
Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Usługodawcą.
Usługa – oznacza produkt lub usługę przedstawioną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu, mogącą być przedmiotem Umowy sprzedaży.
Usługa podstawowa – usługa przedstawiona przez usługodawcę w cenniku w zakresie podstawowym za pośrednictwem sklepu
Usługa dodatkowa – usługa przedstawiona przez usługodawcę w cenniku w zakresie dodatkowym za pośrednictwem sklepu, zakup usługi dodatkowej jest niemożliwy bez wykupienia usługi podstawowej
Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj zamówionej Usługi.
Autogwarancja – gwarancja realizowana zgodnie z zakresem Szczegółowych Warunków Gwarancji
Autoryzowany Warsztat – warsztat wyznaczony do częściowej realizacji usługi, autoryzowany przez usługodawcę zgodnie z załącznikiem „lista warsztatów”
Partner / Partner handlowy – przedsiębiorca, który ma podpisaną umowę o współpracy handlowej z usługodawcą, podmiot uprawniony do częściowej realizacji usługi
Autoryzowany warsztat – warsztat wyznaczony przez autogwarancje.pl do przeprowadzenia weryfikacji stanu technicznego pojazdu wg. Wymagań sprecyzowanych przez autogwarancje.pl

⸹ 2 Postanowienia ogólne

 1. Klient korzystający z Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego postanowień. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej zgody podczas procesu składania Zamówień.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Serwisie należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie.
 3. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 89 lub FireFox 86 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s dla minimalnej rozdzielczości ekranu 450×400 pikseli.
 4. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Serwisu oraz w celu korzystania z Usług dostępnych w

⸹ 3 Usługi

 1. Usługi prezentowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za reklamę i zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. W Serwisie dostępne są dla Klienta następujące Usługi:
  A. USŁUGA PODSTAWOWA:
  a) Autogwarancja – oświadczenie Usługodawcy dające Klientowi uprawnienie do żądania naprawy Pojazdu realizowane przez Usługodawcę lub wskazany przez niego podmiot w okresie określonym w Karcie Gwarancji oraz w zakresie i na warunkach opisanych w Szczegółowych Warunkach Gwarancji. Warunkiem udzielenia przez Usługodawcę Gwarancji jest dokonanie przez Klienta Oceny Pojazdu najpóźniej w ciągu 365 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży Pojazdu. Usługodawca po dokonaniu czynności kwalifikujących do udzielenia Autogwarancji przez klienta ma czas do 7 dni roboczych na wysłanie maila
  zwrotnego do klienta z informacją o poprawności wykonanych czynności kwalifikujących oraz 14 dni roboczych na podjęcie decyzji o uruchomieniu okresu gwarancyjnego i poinformowanie klienta o decyzji.
  b) Rozpoczęcie realizacji zlecenia przez Biuro Obsługi Klienta autogwarancje.pl – rozpatrzenie zgłoszenia oraz zakupu Autogwarancji, weryfikacja dokumentów
  c) Aktywacja Partnera w celu realizacji usługi – aktywacja partnera handlowego uprawnionego do częściowej realizacji usługi podstawowej
  d) Rozkodowanie Vin – rozkodowanie podstawowe numeru Vin pojazdu, na który została zakupiona Autogwarancja
  e) Weryfikacja stanu technicznego pojazdu – weryfikacja stanu technicznego pojazdu w autoryzowanym warsztacie wg. Sprecyzowanych wymagań przez autogwarancje.pl
  B. USŁUGI DODATKOWE:
  a) Kompedium Wiedzy – zestawienie praw i obowiązków konsumenta obowiązujących przy zawarciu umowy kupna-sprzedaży Pojazdu, instrukcja zakupu pojazdu.
  b) Ochrona prawna – zlecenie przez Klienta podjęcia czynności procesowych przez profesjonalnego pełnomocnika w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży Pojazdu.
  c) Samochód zastępczy – dodatkowa usługa do wykupionej Autogwarancji, która w razie awarii pojazdu oferuje pokrycie kosztów wynajmu samochodu zastępczego do kwoty 500.
  d) Holowanie do warsztatu – dodatkowa usługa jednorazowa do wykupionej Autogwarancji, która oferuje holowanie z miejsca awarii do warsztatu najbliższego od miejsca awarii samochodu lub pokrycie kosztów holowania samochodu do kwoty 500 pln brutto
  e) Zwrot kosztów dojazdu – dodatkowa usługa jednorazowa do wykupionej Autogwarancji, która oferuje pokrycie kosztów powrotu do miejsca docelowego z miejsca awarii komunikacją zastępczą do kwoty 500 pln brutto
  f) Rozkodowanie Vin – dodatkowa usługa do wykupowanej Autogwarancji, która oferuje rozkodowanie numeru Vin oraz przygotowanie raportu do samochodu. Wszystkie informacje zawarte w raporcie są nieodzownym elementem sprawdzenia auta.
 3. Ceny poszczególnych Usług widoczne są w Cenniku udostępnionym w Sklepie.
 4. Zamówienie Usługi, o której mowa w ⸹ 3 ust. 2 lit A stanowi WARIANT PODSTAWOWY, natomiast Usługa w zakresie, o którym mowa w ⸹ 3 ust. 2 lit. B WARIANT ROZSZERZONY.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że zwrot Usługi nie przysługuje w przypadku Usługi Podstawowej.
 6. Usługodawca realizuje usługi bezpośrednio lub za pośrednictwem profesjonalnych podmiotów zawodowo trudniących się poszczególnym zakresem Usług.
 7. Usługodawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy w przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji o Pojeździe.

⸹ 4 Zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Serwisu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Klient składający Zamówienie kompletuje poszczególną Usługę, którą jest zainteresowany. Dodanie Usługi do Zamówienia następuje przez wybór polecenia “DODAJ DO KOSZYKA” pod daną Usługą prezentowaną w Sklepie. Klient po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Usługodawcy, wybierając w Sklepie przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybraną Usługę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść i warunkach Umowy Sprzedaży.
 3. Formularz zakupu zawiera następująca pozycję, których wypełnienie przez klienta jest obowiązkowe w celu złożenia zamówienia:
  • Imię i nazwisko klienta/ firma (dotyczy klientów nie będących konsumentami)
  • Adres poczty e-mail;
  • Numer telefonu;
  • Nip (dotyczy klientów nie będących konsumentami);
  • Dane pojazdu umożliwiających jego indentyfikację; marka, model, rok produkcji, numer vin, przebieg w dniu zakupu, rodzaj silnika.
 4. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Usług będących przedmiotem Zamówienia.
 5. Po złożeniu Zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia i realizacji, co jest
  równoznaczne z oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty i zawarcia Umowy sprzedaży

⸹ 5 Zasady płatności

 1. Ceny zamieszczone w Serwisie przy danej Usłudze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów ewentualnej dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu Zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Usługi:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy);
  b) przelew bankowy lub kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności PayU (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta). Operator płatności świadcząc Usługę PayU na rzecz Kupującego dokonuje przekazania otrzymanych środków pieniężnych do Sprzedającego poprzez zaksięgowanie ich w ramach narzędzia rozliczeniowego. Usługa PayU na rzecz Kupującego realizowana jest nie później niż w terminie do końca następnego dnia roboczego od momentu otrzymania zlecenia płatniczego przez Operatora płatności od Kupującego. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego przez Operatora płatności jest moment, w którym rachunek bankowy Operatora płatności został uznany kwotą zapłaty za Towar przekazaną przez Kupującego. Kupujący nie może odwołać zlecenia płatniczego od momentu otrzymania go przez Operatora płatności.
 3. Operator płatności świadczy Usługę Płatniczą na podstawie złożonego przez Kupującego zlecenia płatniczego, którego złożenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, kwotę wpłaty oraz tytuł prawny do dokonania wpłaty. Brak otrzymania zlecenia płatniczego przez Operatora płatności w ciągu maksymalnie 7 dni od daty złożenia zlecenia płatniczego powoduje, iż zlecenie uzyskuje status „anulowane”.

⸹ 6 Procedura reklamacyjna

 1. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług przez Usługodawcę.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub za pomocą poczty e-mail na adres biuro@autogwarancje.pl
 3. Reklamacja powinna określać:
  a) dane Klienta umożliwiające jego identyfikację i nawiązanie z nim kontaktu,
  b) Usługę, której reklamacja dotyczy,
  c) zarzuty Klienta co do wskazanej Usługi oraz okoliczności uzasadniające reklamację,
  d) ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację.
 4. Usługodawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub poinformować o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

⸹ 7 Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

⸹ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Usługi w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta.
 3. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: biuro@autogwarancje.pl Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę w Serwisie pod adresem: Formularz odstąpienia.
 4. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać strony.
 5. Klient będący Konsumentem, akceptując Regulamin i składając Zamówienie żąda wykonania Usługi przez Usługodawcę przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po przystąpieniu do realizacji Usługi przez Usługodawcę i ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem obowiązującego Cennika. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może wykonywać ustawowego prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży po faktycznym wykonaniu Usługi.
 6. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić dokonane przez niego płatności z wyłączeniem Usługi Podstawowej.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Usługę Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14
  dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie formularza zwrotu Usługi na adres siedziby Usługodawcy przed upływem tego terminu.
 8. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu przelewu bankowego na dane podane przez , j Konsumenta lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta w formularzu zwrotu. Wyjątek następuję gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta posiadający usługę na określony pojazd w momencie sprzedaży może zwrócić się o częściowy zwrot kwoty określony indywidualnie za niewykorzystaną czas usługi zgodnie z poniższym wzorem:
  Cena Gwarancji – koszty stałe ujęte w cenniku (usługa podstawowa, koszty realizacji usługi) – uśredniona kwota za gwarancję w skali miesiąca liczona za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy = kwota zwrotu.
  Przykład obliczeń:
  Zakupiona Gwarancja Nitro w cenie 1999 pln w dniu 01.01.2022, częściowy zwrot w dniu 31.01.2022 czyli w terminie 1 miesiąca od daty zakupu.
  Kwota należna za 1 rozpoczęty miesiąc kalendarzowy trwania Gwarancji = 166,58 pln (1999 pln / 12 miesięcy = 166,58 pln)
  Koszty stałe ujęte w cenniku 600 zł
  Cena gwarancji 1999 pln minus kwota należna za 1 miesiąc trwania Gwarancji 166,58 pln minus koszty usługi postawowej 600 pln równa się kwota zwrotu 1232,42 pln – kwota zwrotu
  Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, których przedmiotem są min:
  a) świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  c) dostarczanie treści cyfrowych ( w tum usługi podstawowej ), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

⸹ 9 Szczegóły i Warunki gwarancji

 1. Ochrona gwarancyjna zostaje aktywowana po spełnieniu określonych poniżej warunków:
  a) Potwierdzony, pozytywny stan techniczny samochodu zweryfikowany w jednym z warsztatów wyznaczonych przez autogwarancje.pl;
  b) Określona marka pojazdu z listy dostępnej w załączniku do regulaminu,
  c) Zakup gwarancji może nastąpić maksymalnie 7 dni po zakupie samochodu;
  d) Pojazd musi spełniać określone cechy zgodne z Szczegółowym procesem zakupu dostępnym w załączniku do regulaminu
 2. Realizacja gwarancji przebiega zgodnie z określonym procesem obsługi awarii. Przedstawienie

⸹ 10 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Serwisu.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Usługodawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw
  konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 6. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia ich ogłoszenia, z zastrzeżeniem, że Usługi rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na dotychczasowych zasadach. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Usługodawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie https://www.autogwarancje.pl i stanowi integralną część umowy z Klientem.

Lista załączników do regulaminu:

 1. Cennik
 2. Klasyfikacja pojazdów i marek
 3. Mapa lokalizacji autoryzowanych warsztatów
 4. Ścieżka Zakupu Autogwarancji
 5. Szczegółowy Proces Zakupu Autogwarancji
 6. Polityka Prywatności
 7. Formularz odstąpienia

Załącznik 1. Cennik

CENNIK USŁUG PORTALU AUTOGWARANCJE.PL

PAKIETY GWARANCJI
(ceny zawierają VAT)

Autogwarancja Power

999,00 zł

Autogwarancja Turbo

1499,00 zł

Autogwarancja Nitro

1999,00 zł

Autogwarancja Indyvidual

Cena do ustalenia indywidualnie

USŁUGI DODATKOWE
( ceny zawierają VAT) dodatkowo płatne do ceny gwarancji

Ochrona prawna

199,00 zł

Kompendium Wiedzy


(„Jak kupić samochód używany w 3 prostych krokach”)

99,00 zł

Samochód zastępczy


Usługa, która w razie awarii pojazdu oferuje pokrycie kosztów wynajmu samochodu zastępczego do kwoty 500 pln brutto

199,00 zł

Holowanie do warsztatu


najbliższego od miejsca awarii samochodu

199,00 zł

Zwrot kosztów dojazdu


usługa jednorazowa, która oferuje pokrycie kosztów powrotu do miejsca docelowego z miejsca awarii komunikacją zastępczą do kwoty 500 pln brutto

199,00 zł

Rozkodowanie Vin


Poznasz fabryczną konfigurację auta oraz historię pojazdu

49,00 zł

USŁUGA PODSTAWOWA
( ceny zawierają VAT) wliczona w cenę gwarancji

Rozpoczęcie realizacji zlecenia przez Biuro Obsługi Klienta Autogwarancje.pl

100,00 zł

Aktywacja partnera w celu realizacji usługi

100,00 zł

Rozkodowanie Vin

100,00 zł

Opłata transakcyjna – płatność kanałem PayU

1,35% wartości Transakcji Płatnością elektroniczną.
- 1,35% wartości Transakcji + 0,30 PLN od każdej Transakcji Kartami płatniczymi.

Weryfikacja stanu technicznego samochodu u Partnera

300,00 zł

Załącznik 2. Klasyfikacja pojazdów i marek

KLASYFIKACJA POJAZDÓW I MAREK

Gwarancje można aktywować wyłącznie na samochody:

Osobowe – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu maksymalnie 9 osób w nadwoziu typu: microcar, hatchback, fastback, liftback, sedan, limuzyna, roadster, pick-up, mikrovan, minivan, kombi, kabriolet, coupe, terenovy, SUV marek podzielonych na marki:

a) Standardowe: Alfa Romeo, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, Daihatsu, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, opel, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen

b) Premium: Audi, BMW, Mercedes, Volvo

c) Luksusowe: Dodge, Infinity, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lexus, Porsche, Range Rover

Marki samochodów wyłączonych z gwarancji, na które nie ma możliwości aktywacji Gwarancji: Abarth, Acura, Alpine, Asia, Avia, Aston Martin, Bentley, Bugatti, Buick, Cadillac, DS., MG, Ferrari, FSO, Gaz, Hummer, Isuzu, Lada, Lincoln, Maserati, Nysa, Pontiac, Tata, Tesla, Trabant, SangYong, UAZ, Yugo, Wartburg, Vauxhal.

Załącznik 3. Mapa autoryzowanych Warsztatów, które dokonują weryfikacji stanu technicznego Pojazdu oraz potwierdzają możliwość aktywacji Gwarancji.

MAPA AUTORYZOWANYCH WARSZTATÓW

mapa warsztatów

Załącznik 4. Ścieżka Zakupu Autogwarancji (na stronie www dostępna jako ankieta)

ŚCIEŻKA ZAKUPU AUTOGWARANCJI

Zastanawiasz się jaką wybrać gwarancję ? Odpowiedz na 5 krótkich pytań. Pomożemy Ci wybrać Autogwarancję dopasowaną do Twoich potrzeb.

 1. Rodzaj samochodu
  • Osobowy o DMC do 3,5 t
  • Dostawczy typu BUS
 2. Ile km przebiegu ma Twój samochód?
  • Do 149 999 km
  • 150 000 do 299 999 Km
  • Powyżej 300 000. Km
 3. Jaką pojemność ma silnik Twojego samochodu?
  • Do 1999 cm3,
  • 2000 cm3 do 2999 cm3,
  • Powyżej 3000 cm3.
 4. Zaznacz wiek pojazdu w latach kalendarzowych
  • Do 7 lat
  • 8 – 15 lat
  • Powyżej 15 lat
 5. Czy Twój samochód to marka ( zgodnie z klasyfikacją marek autogwarancje.pl):
  • Standardowa
  • Luksusowa
  • premium
  • żadna z powyższych
 6. Na którą z potrzeb ma odpowiadać Twoja przyszła autogwarancja? (wskaż wszystkie ważne dla Ciebie aspekty)
  a) Chcę wiedzieć jak bezpiecznie kupić używane auto
  b) Najważniejsze to pomoc w nieprzewidzianej sytuacji
  c) Obawiam się wad prawnych lub innych „niespodzianek”
  d) Boję się wielu drobnych awarii różnych elementów samochodu
  e) Martwi mnie duża i kosztowna awaria np. silnika lub skrzyni biegów
  f) Zależy mi na kompleksowej obsłudze od holowania przez naprawy w warsztacie do zapewnienia samochodu zastępczego i zawrotu kosztów dojazdu.

Załącznik 5. Szczegółowy Proces Zakupu Autogwarancji

SZCZEGÓŁOWY PROCES ZAKUPU

Krok 1. Wybierz Autogwarancję dopasowaną do swoich potrzeb na pojazd, który spełnia poniższe warunki:
 • Marka pojazdu zgodna z klasyfikacją marek (standardowa, premium, luksusowa)
 • Przebieg samochodu do 299 999 kilometrów,
 • Pojemność silnika do 2999 cm3,
 • Wiek pojazdu do 15 lat,
 • DMC (dopuszczalna masa całkowita) do 3,5 tony.

Krok 2. Kup samochód i zweryfikuj jego stan techniczny.
 • Zgłoś zakup wybranego pojazdu do autogwarancje.pl,
 • Pojedź na weryfikację stanu technicznego pojazdu do warsztatu wyznaczonego przez autogwarancje.pl,
 • Sprawdź stan techniczny pojazdu w warsztacie.

Krok 3. Aktywuj Autogwarancję
Prześlij komplet dokumentów pojazdu w terminie 3 dni od chwili kontroli w warsztacie na stronę autogwarancje.pl (po zalogowaniu do panelu “moje konto” -> zakładka “moje dokumenty”) lub adres biuro@autogwarancje.pl:
• Dowód zakupu (faktura, umowa kupna-sprzedaży)
• Dowód rejestracyjnym pojazdu,(tzw dowód “miękki” / pozwolenie czasowe)
• Listę kontrolną pojazdu z kontroli w warsztacie (na jej podstawie pojazd jest kwalifikowany do aktywacji autogwarancji).

Gwarancja zostaje uruchomiona w terminie 3 dni roboczych zgodnie zakresem Gwarancji wskazanym w Szczegółowych Warunkach Gwarancji. W przypadku nie spełnienia warunków wymaganych do aktywacji Gwarancji Klient ma prawo do uzupełnienia braków w terminie 7 dni roboczych lub wskazania innego pojazdu do objęcia Gwarancją w terminie 90 dni od chwili zakupu Gwarancji na autogwarancje.pl.

ścieżka zakupu

Załącznik 6. Polityka Prywatności

Załącznik 7. Formularz Oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży

oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa